Sari la conținut

Becuri călcate la Ministerul Mediului! Curtea de Conturi a încheiat examinarea auditului asupra rapoartelor financiare

  • de

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 19 iunie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2023. În subordinea ministerului sunt 9 instituții care în anul 2023  au gestionat  resurse în valoare de 514,2 mil. lei, cheltuieli în valoare de 462,8 mil. lei, și, a administrat patrimoniul în valoare totală de 1 mld. 756,1 mil. lei.  

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele observații, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

Ministerul nu a evaluat și nu a contabilizat terenurile fondului forestier cu suprafața de 334,3 mii ha și fondului apelor cu suprafața de 326,8 ha, transmise în gestiune economică întreprinderilor de stat, soldul grupei de contului „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” fiind subevaluat minimum cu 3 mld. 878,2 mil. lei și maximum cu 24 mld. 584,3 mil. lei
Ministerul, contrar prevederilor legale, a inclus în capitalul social a 8 Întreprinderi de stat silvice, 26 de clădiri, care fac parte din proprietatea publică de stat, soldul grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” fiind supraevaluat cu 7,1 mil. lei;
Ministerul ține neregulamentar, în evidența contabilă valoarea capitalului social a 2 întreprinderi de stat, al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, transmiterea funcției de fondator fiind efectuată în baza prevederilor legale, care nu prevede întocmirea actelor de primire – predare între părți. Agenția Proprietății Publice a contabilizat valoarea capitalului social al acestor două Întreprinderi de stat  în evidența sa contabilă, cea de a dus la dublarea la nivel de buget de stat a pozițiilor bilanțiere și la supraevaluarea cu 4,6 mil. lei a soldului contului „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”;
Ministerul nu a evaluat și nu a recunoscut în evidența contabilă 3,31 mii ha de terenuri ale fondului forestier, date în arendă de către Agenția „Moldsilva”. În scopul remedierii deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în anii precedenți, Ministerul Finanțelor a emis 2 circulare privind modul de evidență a terenurilor fondului silvic date în arendă în scopuri de recreere sau cinegetice, însă ministerul nu a aplicat aceste reguli. Ca rezultat, soldul grupei de conturi „Terenuri” a fost subevaluat minimum cu 83,8 mil. lei și maximum cu 243,2 mil. lei
nu a fost transmisă beneficiarilor valoarea investițiilor efectuate în perioada anterioară exercițiului bugetar în reutilarea stațiilor de pompare a sistemului de aprovizionare cu apă Bălți-Soroca, gestionate de Î.S. „Acva-Nord”. Ca rezultat, soldul grupei de conturi „Mașini și utilaje” a fost supraevaluat cu 31 mil. lei

Cu referire la alte aspecte care nu au influențat opinia de audit, Curtea de Conturi a atenționat asupra lipsei unor politici de evidență contabilă privitor la modul de evaluare a vegetației forestiere (copaci, păduri, arbuști, etc.) care fac parte din bunuri proprietate publică.

Conform bunelor practici, la zi, unele țări estimează valoarea vegetației prin prisma volumului masei lemnoase posibil de colectat din pădurile gestionare. Aplicând aceste practici, luând ca baza de calcul datele din Amenajamentele silvice ale Întreprinderilor de stat silvice, care se emit pentru 10 ani, se denotă că la data aprobării Amenajamentelor silvice volumul masei lemnoase posibil de colectat a constituit 39,6 mil. m3, pe parcursul perioadei active a fost colectat un volum de masă lemnoasă de 3,3 mil. m3, la situația din 31.12.2023, soldul fondului de masă lemnoasă nerecoltat constituind 36,9 mii m3. Aplicând prețul minim de vânzare a lemnelor de foc, stabilit în Cataloagele de prețuri aprobate de întreprinderile de stat silvice, valoarea minimă a vegetației (copaci, păduri, arbuști, etc.) ar fi constituit minim 27,7 mld. lei.

De asemenea, auditul a scos în evidență că Ministerul Mediului a clasificat eronat 22 de construcții cu destinație specială cu suprafața totală de 7,5 mii m², atribuindu-le neregulamentar la grupa de conturi „Clădiri”. În rezultat, soldul gupei de conturi „Clădiri” a fost supraevaluat cu 3,6 mil. lei, iar soldul gupei de conturi „Construcții speciale” subevaluat cu aceiași sumă.

La fel, a fost constatat că Agenția „Moldsilva” ține în evidența contabilă un apartament de serviciu, care a fost privatizat încă în anul 1995, în baza Contractului de vânzare contra bonurilor patrimoniale de către o persoană fizică.

Auditul a constatat că Agenția „Apele Moldovei” nu a evaluat și nu a contabilizat 12 bunuri imobile cu suprafața de 562,3 m2, raportându-le la valoarea „zero”.

Pentru menținerea digurilor în stare satisfăcătoare, conform cerințelor tehnice pentru acestea, în anul 2023, Agenția „Apele Moldovei” a recepționat lucrări de reparație în sumă de 70,6 mil. lei. În totalul lucrărilor efectuate, 389,8 mii lei reprezintă volumul de lucrări de defrișare a copacilor. Conform probelor obținute de la agenții economici, doar un agent economic a putut confirma volumul de masă lemnoasă obținut ca urmare a defrișărilor, fiind tăiați 691 copaci și obținut un volum de masă lemnoasă de 324 m³, care a fost predat unei primării fără documente confirmative.

Pe parcursul misiunii de audit au fost constatate carențe cu referire la administrarea și gestionarea patrimoniului:

din totalul de terenuri ale fondului forestier cu suprafața de 337,6 mii ha, drepturi patrimoniale sunt înregistrate asupra 53,6 mii ha, dintre care 1,14 mii ha aferente terenurilor date în arendă. Contrapunerea informațiilor din extrasele din Registru bunurilor imobile cu datele deținute de Agenția „Moldsilva” denotă că 2,17 mii ha de terenuri ale fondului silvic au fost date în arendă contrar prevederilor cadrului normativ regulator;
pe parcursul mai multor ani, nu au fost întreprinse măsuri pentru delimitarea suprafețelor de terenuri pe care se află digurile de protecție contra inundațiilor și barajele, ceea ce duce la un risc sporit de înstrăinare necontrolată a unor părți de teren aferente fondului apelor, pe care sunt amplasate digurile/barajele și posibile litigii în viitor, precum și reprezintă un risc sporit de înstrăinare necontrolată a proprietății publice, cu înregistrarea drepturilor patrimoniale după arendaș sau alți proprietari noi asupra terenurilor fondului forestier;
Agenția „Apele Moldovei” în anii 2022 și 2023 a primit de la Stațiile Tehnologice de Irigare 49 de construcții speciale (Sisteme de irigare reabilitate – clădirile Stațiilor de pompare), în sumă de 5,3 mil. lei, drepturile asupra cărora nu sunt înregistrate în Registrul bunurilor imobile;
Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a înregistrat drepturile patrimoniale asupra unei părți de clădiri cu suprafața de 60,6 m2.

Pe parcursul mai multor ani nu au fost implementate prevederile Hotărârii Guvernului nr.760/2020, conform căreia urmau să fie lichidate 5 întreprinderi de stat, fondator al cărora este Agenția Proprietăți Publice, iar barajele, digurile de protecție contra inundațiilor și căile de acces din gestiunea întreprinderilor supuse lichidării urmau să fie transmise de la Agenția Proprietăți Publice către Agenția „Apele Moldovei”. Actualmente, ambele prevederi nu au fost realizate.

În cadrul verificărilor îndeplinirii lucrărilor de reparație a digurilor de protecție contra inundațiilor, de către 2 operatori economici nu au fost justificate documentar, lucrările de 3,9 mil.lei „Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in panta sub 30%” și „Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna” .

De asemenea, s-a menționat că Agenția „Moldsilva”, pe parcursul mai multor ani, nu a întreprins măsuri pentru recuperarea creanțelor pentru plățile pentru arenda terenurilor fondului forestier, acestea la situația din 31.12.2023 constituind 11,1 mil. lei, dintre care 4,9 mil. lei sau 44,1% reprezintă creanțe istorice cu risc sporit de nerecuperare a acestora.

Pe parcursul misiunii de audit, Ministerul Mediului a remediat unele neconformități atestate, dar care nu au avut efect asupra rapoartelor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2023.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

Articolul Becuri călcate la Ministerul Mediului! Curtea de Conturi a încheiat examinarea auditului asupra rapoartelor financiare apare prima dată în Realitatea.md.